Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Orientačná analýza podnikateľskej situácie

Kontaktná osoba

RENÁTA KISELICOVÁ
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

Kedy ju najužitočnejšie využiť?

Mnoho riaditeľov firiem sa popri operatíve nestíha zamyslieť nad svojou spoločnosťou ako celkom – nad klientmi, konkurenciou, dodávateľmi a prepojeniami medzi riadením firmy, obchodom, výrobou, financiami, produktivitou a odmeňovaním zamestnancov. Riadiť operatívu je nevyhnutné, avšak firme skôr či neskôr bude strategické zamyslenie chýbať. A potom, mnohokrát až o rok či dva neskôr sa to potom prejaví napríklad tak, že

 • sa zadrháva realizácia dôležitého projektu vyžadujúci si dlhšie plánovanie, prípravu a koordináciu zdrojov celej firmy,
 • sa len s ťažkosťami stíha reagovať na zmeny legislatívy, zmeny u klientov, alebo u konkurencie,
 • sa realizuje primálo alebo priveľa nových aktivít,
 • klesá profitabilita,
 • vedenie firmy nemá dostatok voľného času na regeneráciu.

Niektorým riaditeľom sa jednoducho nepodarí nájsť si čas, iní to vzdajú kvôli nepripraveným podkladom. Tušia, že ich to raz neminie a dobrou správou je, že sa na ten čas väčšinou tešia.

Na základe voľne dostupných informácií dokážeme poskytnúť analýzu pre nasledovné témy:
 • Strategické riadenie – potreba rastového impulzu alebo potreba konsolidácie, výnosnosť kapitálu, prispôsobenie riadenia a organizovania firmy jej novonadobudnutej veľkosti
 • Produktivita práce – potreba riadenia osobných nákladov alebo priamych nákladov, prepojenie osobných nákladov s výkonom firmy
 • Finančná situácia – potreba práce s likviditou, získanie finančných zdrojov, zavedenie prvkov controllingu
 • Operatívne riadenie – doladenie procesov a rozhraní medzi Obchodom a Produkciou, doladenie vzťahov s dodávateľmi, doladenie obchodného procesu

Aké sú benefity analýzy podnikateľskej situácie?

Analýza podnikateľskej situácie ponúka celkový prehľad o firme z pohľadu stratégie firmy, obchodu, procesno-projektového riadenia, produktivity, ľudských zdrojov a financií. Slúži vedúcim pracovníkom ako podklad na diskusiu o stave firmy a najpodstatnejších výzvach a aktivitách, aby ďalej rástla tržbami alebo vnútornou efektivitou.

 • Šetrí čas na vytvorenie analýzy a teda na vytvorenie podkladov k diskusii,
 • Prináša možnosť konzultovať situáciu s expertmi, ktorí už viac podobných situácií riešili, alebo videli riešiť,
 • Šetrí čas na vytvorenie štruktúrovaných výstupov z diskusie vo forme zápisu s odporúšaniami,
 • Prináša možnosť následne spresniť výstupy i návrhy riešení zohľadnením špecifických informácií, ktoré nie sú vo voľne dostupných dátach.
Ako prebieha?
 1. Vedenie firmy požiada Centire o vypracovanie Analýzy podnikateľskej situácie svojej firmy.
 2. Zhodnotením verejne dostupných informácií z registra účtovných závierok a z internetovej stránky spoločnosti následne Centire vypracuje Analýzu podnikateľskej situácie.
 3. Analýza je následne doručená jednak elektronicky, a jednak ponúkame možnosť, že konzultant firmy Centire sa stretne s vedením firmy a v následnej diskusii (cca 1-1,5h) si preveria predpoklady a vysvetlia výstupy analýzy.
 4. V prípade záujmu o spresnenie analýzy v náväznosti na vnútorné špecifiká firmy, Centire pripraví nezáväznú ponuku na jednodňový workshop s vedením firmy „Biznis Diagnostika“.
Cena

Ak je umožnené konzultantovi prediskutovať výsledky analýzy s vedením firmy, analýza je ponúkaná bezplatne. V prípade, že sa takéto stretnutie neuskutoční, cena analýzy je 500€ bez DPH.