Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom portálu Centire Consulting (https://consulting.centire.com/) je spoločnosť Centire s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B (ďalej ako „Centire“).

 

Spoločnosť Centire vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu Centire Consulting:

 

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti záujemcov a Centire ako poskytovateľa služieb v oblasti podnikateľského poradenstva, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním portálu Centire Consulting.

 

Centire má za cieľ prostredníctvom portálu Centire Consulting poskytovať záujemcom školenia v oblasti podnikateľského poradenstva v témach zverejnených podľa výberu Centire v Databáze školenia a poskytovať im obchodné informácie v podobe služby Biznis radar. Záujemcovi  je umožnené prostredníctvom portálu vyhľadať aktuálnu ponuku školení v oblasti podnikateľského poradenstva a prihlásiť sa do niektorého z ponúkaných školení a získať prístup k službe Biznis radar. Poskytovanie obchodných informácií v rámci Biznis  radar  v rámci  portálu Centire  Consulting  je prevádzkovaná funkcionalita, prostredníctvom ktorej sa registrovaný  záujemca  dostáva odplatne alebo bezodplatne k výstupom služby Biznis radar.

 

Platobné transakcie medzi záujemcom a Centire sú zabezpečované prostredníctvom systému platieb portálu Centire Consulting.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov portálu Centire Consulting. Pred prvým použitím portálu Centire Consulting je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím portálu vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Centire je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov portálu Centire Consulting s uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok na portáli spolu s ich novým znením. Užívatelia portálu Centire Consulting sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní portálu aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú užívatelia svoj súhlas s ich novým znením.

 

Vzájomné majetkové vzťahy záujemcov a Centire a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním portálu Centire Consulting sa v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním portálu Centire Consulting budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku  Slovenskej  republiky.  V  prípade,  že  niektoré  ustanovenie  týchto

 

Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 122/2013

  1. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní portálu Centire Consulting.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli Centire Consulting.

 

Definície pojmov

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok nasledujúci význam:

 

Centire s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B     ako  prevádzkovateľ          portálu                         Centire    Consulting (https://consulting.centire.com/) poskytuje záujemcom školenia v oblasti podnikateľského poradenstva v témach podľa výberu Centire a obchodné informácie v podobe služby Biznis Radar

 

Tatra banka, a.s., je banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B. Tatra banka, a.s. poskytuje prostredníctvom portálu svoju službu CardPay užívateľom portálu.

 

Portál je platforma Centire Consulting (https://consulting.centire.com/).

 

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti záujemcov a ich vzťahy s Centire.

 

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci portálu pre službu Biznis radar, alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v predpísanej forme prihlási pre vybranú tému v rámci ponuky školení.

 

Užívateľ je vo všeobecnosti osoba, ktorá sa prihlási na portál bez ohľadu na to, či vykoná registráciu pre službu Biznis radar alebo nie, alebo sa prihlási na niektorú tému v rámci ponuky školení, alebo nie.

 

Prihláška je vyplnenie predpísaného formulára záujemcom pre vybranú tému z Databázy školení.

 

Databáza školení je ponuka školení v oblasti podnikateľského poradenstva, ktorá je prostredníctvom portálu prezentovaná záujemcom.

 

Registrácia záujemcu je registrácia v rámci  portálu pre poskytovanie služby Biznis radar. Registrácia záujemcu sa vykoná na základe vyplnenia registračného formulára minimálne v rozsahu užívateľského názvu spoločnosti, mena, hesla a emailovej adresy.

 

Cena je účastnícky poplatok za školenie jednej osoby vo vybranej téme. Cenu platí záujemca vopred na základe zálohovej faktúry.

 

Cena Biznis radar je jednorázový poplatok za prístup k službe Biznis radar pre tie prípady, kedy je služba spoplatnená. Cenu platí záujemca vopred na základe zálohovej faktúry.

 

CardPay je platobný portál, ktorý umožňuje žiadateľom platiť za služby poskytované prostredníctvom portálu platobnou kartou. Po vyplnení objednávky služieb a po zvolení platby kartou je  žiadateľ presmerovaný na zabezpečenú webovú stránku Tatra banka, a.s., kde vyplní nasledovné údaje: číslo svojej karty, platnosť karty, ochranný CVV 2/CVC 2 kód a v prípade 3-D Secure aj heslo. Centire Consulting dostáva ihneď notifikáciu o výsledku platby.

 

Účet Centire Consulting je transakčný účet spoločnosti Centire, na ktorý záujemca platí Cenu a Cenu Biznis radar pre prípad jej spoplatnenia.

 

Zálohová faktúra je faktúra, ktorou Centire preddavkovo účtuje záujemcovi zaplatennie Ceny a Ceny Biznis radar. Zúčtovanie preddavku sa vykoná riadnou zúčtovacou faktúrou podľa platných právych predpisov.

 

Potvrdenie je elektronická správa zaslaná záujemcovi o prijatí platby na Cenu a na Cenu Biznis Radar.

 

Reklamácia je úkon reklamácie poskytnutia služby školenia, alebo služby Biznis radar pre prípad, že služba nebola poskytnutá riadne alebo včas.

 

Reklamačná lehota je sedem kalendárnych dní odo dňa poskytnutia príslušnej služby. Reklamáciu služby je potrebné uplatniť v reklamačnej lehote na základe reklamácie adresovanej Centire, v ktorej záujemca riadne popíše vytýkané vady poskytnutej služby.  V prípade nedodržania reklamačnej lehoty Centire Consulting reklamáciu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušnej služby zaniká.

 

Vybavenie reklamácie vykoná Centire. Lehota na vybavenie reklamácie poskytnutej služby je stanovená na desať pracovných dní od obdržania reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je Centire povinná oznámiť výsledok reklamácie záujemcovi. V prípade uznania reklamácie má záujemca primárne nárok na zľavu z ceny predmetnej služby. V prípade, že Centire posúdi reklamáciu služby ako neoprávnenú, Centire reklamáciu odmietne, čím sa reklamácie považuje za vybavenú.